https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 596

לחברים ולעמיתים שלום,

אנו משתתפים באבלה הכבד של מנהלת המשרד שלנו, אורית ברקת, על פטירתו של אביה.
אנו חולקים איתה את צערה.

משרדי האגודה יהיו סגורים השבוע עקב השבעה.

בברכה,

חברי ועד האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית


 

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (צוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (צוות הרצאות ימי ה') נוגה אריאל-גלור (חברת ועדת קבלה) אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.