https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 590

הרצאתו של דר אילן ברנט נדחתה למועד מאוחר יותר
וזאת לבקשת פונות ופונים רבים, עקב קיום כנס פסיכואנליטי בסוף יוני
על המועד החדש עוד תבוא הודעה

תוכנית ערבי חמישי תשע”ט
 

   סוגיות בפסיכואנליזה במאה ה – 21 

יום חמישי בין השעות 20:30 עד 22:00 (התכנסות ב20:00)  בבית השחמט, רח’ טאגור 26,  רמת אביב  ד”ר אילן ברנט – השלילה כמתודה לתגליות פסיכואנליטיות- נקודת המפנה של ביון ב – ‘הערות על זיכרון ותשוקה’ ומעבר לה.

   במאמרו ‘הערות על זיכרון ותשוקה’, ובהתייחסויות נוספות, ניסח ביון שלא במפורש מתודת שלילה, בה ההכרה של האנליטיקאי מנסה לשלול את עצמה, ולפנות דרך לאינטואיציה. מתודה זו נובעת ביסודה מהתנסות קלינית מתמשכת  של ביון עם מטופלים קשים. ברמה התיאורטית היא מהווה פיתוח של מושג השלילה של פרויד, והיא שואבת את השראתה גם מהפילוסופיה של ברגסון ומהתיאולוגיה השלילית.  אדון בהתפתחות מתודת השלילה של ביון עד לגיבושה במאמרו, המהווה נקודת מפנה בחשיבתו. אציג ששה היבטים הנובעים ממתודה זו המקדמים תגליות פסיכואנליטיות: כיול התודעה; האבולוציה קודמת לפירוש; תנועה לעבר אחדות עם המציאות הרגשית של המטופל; יצירת קשר אחדותי עם איכות של חלימה; קידום היכולת לנשיאת ספק; עמדה של No Theory ביחס לתיאוריות פסיכואנליטיות.

ד”ר אילן ברנט: פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. מורה ומדריך במרכז ויניקוט בישראל ובמסלול המתקדמים ‘הזרם העצמאי בפסיכואנליזה – פורצי דרכים’, התכנית לפסיכותרפיה, ביה”ס לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. 

 

 

 

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (צוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (צוות הרצאות ימי ה') נוגה אריאל-גלור (חברת ועדת קבלה) אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.