הרצאות

https://iapp-psy.org/

 
הנכם מוזמנים להרצאה בת"א 31.1.2013  יום חמישי 20:30
הפעם בבית השחמט ברמת אביב !!

    ברכה הדר  /  הגוף בשעה הטיפולית

האנליזה הביואנרגטית היא גישה הוליסטית היוצאת מנקודת הנחה שלא קיימת דיכוטומיה בין הגוף והנפש ושניהם ערוצים לביטוי קיומנו האנושי. המטפל מקשיב לבן-אדם שמדבר את ה MIND שלו ובו זמנית מסתכל על מכלול התנהגותו שהיא פועל יוצא של ה- CHARACHTER שלו( גוף, אפקט, רמת וזרימת האנרגיה, אופן יצירת הקשר).


במרכז החקירה הביואנרגטית של האינדיבידואל נמצאת המיניות שלו, וההוויה הפסיכוסומאטית שלו. בהרצאה אתן מבוא קצר על מהות האנליזה הביואנרגטית ואספר בקצרה על שנות ההתמחות הרבות שעברתי. ההרצאה מוקדשת לסיפור התהליך שעברתי כמטפלת שהוכשרה במקור בגישה פסיכואנליטית, ואח"כ התמחתה בגישה טיפולית ששמה את הגוף במרכז ההתרחשות הטיפולית. אשתף בהתלבטויות ובשינויים שחלו בעבודתי הטיפולית במהלך שלושים השנים האחרונות.

בהרצאה אבהיר את החשיבות של ההתייחסות לגוף יחד עם הבעייתיות הלא פשוטה בהכנסתו לעבודה הטיפולית. אתייחס לדוגמאות מטיפולים שעשיתי במהלך השנים, ואתרכז במיוחד בסיפורה של מטופלת שחולה במחלות כרוניות שיש להן גם רקע פסיכוסומאטי, שהייתה בטיפולי שנים רבות. בהרצאה אספר על ההתפתחות הגופנית-נפשית שעשתה במהלך הטיפול, ואתעכב גם על הבעיות שלא הצלחנו לפתור.


על המרצה: ברכה הדר: פסיכולוגית קלינית, מטפלת ומדריכה. התמחתה באנליזה ביואנרגטית, ובאנליזה קבוצתית. פיתחה אינטגרציה בין שתי הגישות.

 הגוף במרחב הפסיכואנליטי - סדרת הרצאות ימי ה' גם השנה אנו ממשיכים במסורת הרצאות ימי ה' בערב, אחת לחודש. סדרת ההרצאות של ימי ה' זוכה למוניטין רב בהיותה במה לשיח ומפגש מפרה, העוסק בסוגיות שבלב הטיפול הפסיכואנליטי. בשנה הקרובה ההרצאות תעסוקנה בנושא מרתק שכותרתו: "הגוף במרחב הפסיכואנליטי".
פרטים נוספים >>

*************************************************************************************************************************  

ירושלים:   הנכם מוזמנים להרצאה ב 7.1.2013  יום שני הקרוב מאוד  בשעה  20:30

הרצאתו של הפסיכואנליטיקאי  מתי בנצור : "על סיומי שעות".

מתי כותב: "תקופה ארוכה הדריכה את מנוחתי תחושה שהפכה להבנה שהתפיסה הפסיכואנליטית מתוכה אני מטפל אינה מתמודדת באופן מספק עם מהלך סיום הפגישה. לא מצאתי תשובה קוהרנטית מניחה את הדעת לדיסוננס החריף שנוצר בין תנועה נפשית רצופה והמשכית שאנו עמלים לייצר או להשיב למטופל במשך השעה האנליטית, לבין הפסקת המפגש באופן שרירותי וחד צדדי  בסיום השעה. לא הייתה בידי תשובה מספקת, הן עבורי והן עבור מטופלי, למה שקורה במעבר ממפגש שכל מהותו מציאות סובייקטיבית, אל המציאות החיצונית - אובייקטיבית. 
אי נחת מתמשך זה הביא אותי להציב מעין זכוכית מגדלת מעל ואל תוך סופי המפגשים ולבחון את ההתעלמות, הקושי,העומק, העושר וההזדמנות האנליטית הטמונים בהן. אני רוצה להציע שבסופי השעות, מרגע המצאות הסיום בחדר, מתעוררת בפגישה העברה ראשיתית ספציפית אותה אני מכנה, "העברה של סיום פגישה". בעבודה זו ארצה להצביע ולדבר על הבעייתיות שסיומי שעות מציבות בפנינו, ולהציע ממחשבותי ומנסיוני כמענה למורכבות זו בסיטואציה האנליטית."
 

סדרת הרצאות בימי שני בירושלים סדרת הרצאות בימי שני בירושלים, 20:30 ב"מכון ירושלים לחקר ישראל"
פרטים נוספים >>
ההרצאה  באולם טדי קולק, ב"מכון ירושלים לחקר ישראל", רח' רד"ק 20. 

 פורום פסיכותרפיה בירושלים

בברכה,  ועד האגודה: 
ד"ר רז אבן (יו"ר), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק, טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן, בעז גסטהלטר, ד"ר גלית בן-אמיתי (גזברית), ליאן זמיר, ישראלה צורף